Hotels, restaurants, bars, pubs, discoteques…

Desinfecció i neteja integral amb ozó

Purificació i desinfecció ambiental d’habitacions i espais comunitaris.
Desodorització de roba de llit, cortinatges, mantelleria i roba de bany.
Ozonització professional de bars, restaurants i establiments d’hostaleria.
Higienitzar cuines i campanes d’extracció de fums.
Sanejament de càmeres frigorífiques.
Sanejament de cellers (silos i bótes).
Higienització de sales de manipulació d’aliments.
Higienitzar conductes de ventilació.
Desinfecció de lavabos, vestuaris i zones de bany.
Zona de recollida de deixalles i escombreries.

Beneficis
Eliminació d’olors desagradables de forma radical.
Lluita contra la legionel·la i d´altres bacteris.
Tractaments anti-plagues.
Sanejament integral.
Qualitat ambiental lliure d’ambientadors químics.
Eliminació del risc d’al·lèrgies.
Implantació de programes de seguretat alimentària.


Neteja integral sostenible, lliure de productes químics

Sanejament amb ozó

En la restauració la neteja integral i la prevenció de la contaminació ambiental i microbiològica a través de la tecnologia de l’ozó esdevé clau per garantir la seguretat alimentària i una perfecta higiene ambiental lliure d’olors sense d’haver d’utilitzar agressius productes químics.
 
L’innovador sistema d’ozonització implantat per grupo-seis aporta solucions integrals d’higiene i desinfecció en les diferents àrees d’un complex hoteler i de restauració.

Cuina industrial

Campana extractora de fums

Vaixella i coberteria

Bar restaurant

Self service

Manipulació d’aliments